ALGEMENE VOORWAARDEN


ARTIKEL 1: ALGEMEEN

De algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle vormen van overeenkomsten (schriftelijk, digitaal als mondeling) waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de service/dienst van Outdoor Kids.

Onder “opdrachtgever” en/of “gebruiker” wordt verstaan: een wederpartij die een natuurlijke rechtspersoon is en al dan niet handelt namens een bedrijf dan wel uit hoofde van zijn/haar beroep.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Outdoor Kids waarbij voor de uitvoering ervan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deelname van minimaal 8 personen is vereist, althans bij minder deelnemers zal het totaalbedrag voor 8 personen gerekend worden.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Outdoor Kids en opdracht gever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door Outdoor Kids gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

De offerte is gebaseerd op de informatie en gegevens die zijn verstrekt door de opdrachtgever. Indien deze onjuist of niet volledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.


ARTIKEL 3: ORDERBEVESTIGING

De order is bevestigd zodra er vanuit de wederpartij een schriftelijk/digitaal(mail)/per fax akkoord is gegeven. Hierbij accepteert de wederpartij de opdrachtgever te zijn en aansprakelijk/verantwoordelijk te zijn voor de naleving van de overeenkomst.

Outdoor Kids zal/kan eerst overgaan in de voorbereiding/uitvoering van de overeenkomst indien er aan Outdoor Kids een akkoord/bevestiging voor de opdracht wordt gegeven door de opdrachtgever.

Bij het bevestigen van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden van Outdoor Kids.


ARTIKEL 4: UITVOERING OVEREENKOMST

Outdoor Kids zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de afspraken uitvoeren.

De opdrachtgever gaat akkoord met de huisregels van Outdoor Kids en de opdrachtgever zal deze in alles respecteren.


ARTIKEL 5 HUISREGELS Outdoor Kids

Alleen de aangewezen spelleider(s) van Outdoor Kids is/zijn het aanspreekpunt voor mogelijke klachten of onduidelijkheden.

De veiligheid van de gasten wordt te allen tijde gehandhaafd door Outdoor Kids en het personeel.

Enige vorm van vernieling of beschadiging van Outdoor Kids eigendommen door een of meer gasten wordt verhaald op de opdrachtgever, geadresseerde van de offerte.

Outdoor Kids is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van de eigendommen van de gasten.


ARTIKEL 6: ANNULERING

De opdracht dient schriftelijk geannuleerd te worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk twee weken voor de uitvoeringsdatum kosteloos annuleren. Bij annulering binnen 14 dagen wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen wordt 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Wordt de opdracht binnen 48 uur voor aanvang geannuleerd, dan is de opdrachtgever het volle bedrag aan Outdoor Kids verschuldigd.

Indien de opdracht binnen twee weken wordt geannuleerd, zal de hoofdcalculatie en mogelijke extra kosten van de factuur worden verhaald op de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke is met zijn afspraak, kan Outdoor Kids de opdracht per direct annuleren. Outdoor Kids heeft het recht om de opdracht ter plekke en per direct te annuleren in het geval van calamiteiten of het schenden van de huisregels.


ARTIKEL 7: WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

Indien blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende en/of verkeerde informatie heeft gegeven, waardoor Outdoor Kids wordt genoodzaakt dit te corrigeren, zal Outdoor Kids de mogelijke kosten verrekenen in de nacalculatie.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst/opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal dit verrekend worden in de nacalculatie.

Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Outdoor Kids de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.


ARTIKEL 8: BETALING

De offerte dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Contante betaling is alleen mogelijk in overleg.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Outdoor Kids op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, barattributen, glaswerk, of welke andere eigendom van Outdoor Kids wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de opdrachtgever.


ARTIKEL 9: OPSCHORTING EN ONTBINDING

Outdoor Kids is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt

na het sluiten van de overeenkomst Outdoor Kids ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt

opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te bieden voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is

Voorts is Outdoor Kids bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Outdoor Kids op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Outdoor Kids de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.


ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

Outdoor Kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van (de medewerkers van) Outdoor Kids.

De klant is gehouden het materiaal dat door Outdoor Kids beschikbaar gesteld te behandelen zoals een goed huisvader betaamt. Dit betekent dat indien er na afloop van de activiteit schade is aan het door Outdoor Kids beschikbaar gestelde materiaal, dit onder de aansprakelijkheid van de klant valt en dat de herstelkosten en andere mogelijke kosten daaraan gerelateerd in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 11: OVERMACHT

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Outdoor Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Outdoor Kids niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Outdoor Kids heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Outdoor Kids zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Outdoor Kids en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Social media